OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu: