OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Treść zmienianego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Do pobrania:

Zmienione/uzupełnione załączniki:

Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach”: