OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy zamówienia pn.:  Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach – objętego ogłoszeniem nr 559131-N-2020 z dnia 07.07.2020 r.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Do pobrania:

Załączniki do modyfikacji:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach”: