OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy  zamówienia pn.:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre”:

W załączeniu do wyjaśnień z dn. 23.11.2020 r.: