OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA “BAJKA” W WIETRZYCHOWICACH 33-270 WIETRZYCHOWICE 190

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA „BAJKA: W WIETRZYCHOWICACH

33-270 Wietrzychowice 190

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • znajomość przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu pracy, oraz finansów publicznych, bhp i ppoż.,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora Żłobka.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • samodzielność, dyspozycyjność, operatywność,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • wysoka kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) i urządzeń biurowych

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • kierowanie, planowanie, organizowanie oraz kontrola nad działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka,
 • prowadzenie rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji,
 • zawieranie umów z rodzicami,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
 • prowadzenie procesu rekrutacji pracowników i związanej z tym dokumentacji,
 • pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
 • właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz wykonywanie pozostałych zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych,
 • zarządzanie powierzonym majątkiem żłobka i jego należyte zabezpieczenie,
 • terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości,
 • ustalenie regulaminu organizacyjnego oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania żłobka,
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz konserwacji i naprawy sprzętu w jednostce,
 • wykonywanie kontroli zarządczej w Żłobku;
 • nadzór nad ochrona danych osobowych;
 • budowa pozytywnego wizerunku Żłobka i doskonalenie standardów opieki w Żłobku.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 • praca w wymiarze: czas pracy- 1/5 etatu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • miejsce pracy – siedziba Żłobka: 33-270 Wietrzychowice 190,
 • praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu, dotyczące udokumentowania wymaganego stażu pracy w opiece nad dziećmi,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – oświadczenie niniejsze należy złożyć tylko w przypadku, gdy obowiązek alimentacyjny w stosunku do osoby aplikującej na stanowisko Dyrektora Żłobka wynika z tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem – dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru o treści: „Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Wietrzychowicach, w celu udziału w ogłoszonym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze”,
 • wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 • kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 1 Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku do godziny 14.00  /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Wietrzychowice, dnia 19 listopada 2020 roku

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                         /-/ mgr Tomasz Banek      

Do pobrania:

LINK do strony BIP: