OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie  nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Wietrzychowicach.


  1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1D/00024684/3.
  2. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 532/8 o powierzchni 0,46 ha położona w miejscowości Wietrzychowice:

działka przeznaczona jest do użytku rolniczego:  w skład nieruchomości wchodzą następujące użytki: R I -0,46 ha. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

  1. Cena wywoławcza opłaty z tytułu dzierżawy wynosi – 158,28 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem zł 28/100)

Wadium: 20,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi: 2,00 zł

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania obciążeń publiczno – prawnych z przedmiotu dzierżawy a w szczególności czynszu i podatku.
  2. Termin wnoszenia opłat: do 30 listopada każdego roku czynsz z tytułu dzierżawy, pozostałe zobowiązania w terminach wynikających z odrębnych przepisów.
  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dz. nr 532/8 o pow. 0,46 ha.
  4. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie waloryzowana raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  5. Czas trwania umowy: nieoznaczony.
  6. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
  7. Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 8³° w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach (sala konferencyjna)

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

– legitymują się dowodem wpłacenia wadium

– złożą komisji przetargowej w terminie do 4 sierpnia 2021 r- godz.12:00 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń

Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wietrzychowice Nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  4 sierpnia 2021 r. wadium znajdowało się  na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność Gminy

Wietrzychowice. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez naliczania odsetek najpóźniej w trzecim dniu od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wydzierżawiana w przetargu ustnym nieograniczonym przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 w sprawie sposobu trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014r. poz. 1490)

Wójt Gminy Wietrzychowice zastrzega sobie odwołanie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach pokój nr 6  tel.14 64-18-045 wew.15 w godzinach pracy Urzędu.

Wietrzychowice, dnia 07.07.2021 r.

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: