OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych nr 339 o powierzchni 74 m2 .


WARUNKI PRZETARGU

1.Przedmiot przetargu:

Położenie lokalu: na działce nr 778 w Jadownikach Mokrych

Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00025344/5

Powierzchnia użytkowa: 74 m2

Przeznaczenie lokalu: lokal handlowo – użytkowy

Cena wywoławcza za 1m2 powierzchni użytkowej: 12,00 zł netto/m-c

Minimalne postąpienie: 0,12 zł

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.

2.Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 177,00 zł należy wpłacić w pieniądzu (PL) na rachunek bankowy Gminy Wietrzychowice nr 43 8589 0006 0130 0000 0097 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wietrzychowice w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25.10.2021 r wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Wietrzychowice.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny najmu lokalu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do:

  • zawarcia stosownych umów z dostawcami mediów tj. dostawcą energii elektrycznej, dostawcą wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych i pokrywania kosztów tych mediów we własnym zakresie,
  • uiszczania podatków i inny opłat eksploatacyjnych związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości,
  • prowadzenia w lokalu agencji pocztowej na warunkach uzgodnionych pomiędzy Najemcą, a Pocztą Polską.

4.Termin i miejsce części jawnej przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021r. o godz. 800 w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

5.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do podpisania umowy najmu lokalu w terminie do 7 dni od daty odbycia przetargu.

Oferentowi, który przetarg wygra, lecz nie przystąpi do podpisania umowy w określonym terminie wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

6.Zastrzeżenie:

Osoby uczestniczące w przetargu traktowane są jako osoby, którym znany jest stan nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie podpisanie przez oferentów przed przetargiem oświadczenia, że w razie wygrania przetargu najemca zobowiązuje się do prowadzenia w tym lokalu oprócz podstawowej działalności dodatkowo agencji pocztowej na warunkach uzgodnionych pomiędzy najemcą a Pocztą Polską.

Wójt Gminy Wietrzychowice ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wójtowi Gminy Wietrzychowice przysługuje prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.Warunki dodatkowe:

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2) Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

3) Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego – wygrywa przetarg.

4) Uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu oraz że zapoznali się z informacją o nieruchomości i akceptują jej stan.

5) Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przekładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6) Z ważnych powodów organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając
niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego uczestnikom przetargu uprzejmie przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tj:

1) do zachowania bezpiecznej odległości min. 2 m,

2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach,

3) do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu oraz zasad wynajmu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, pod numerem telefonu 14 641 80 45 (wew. 19).

Wietrzychowice, 12.10.2021 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ mgr Tomasz Banek


Do pobrania: