OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

  WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI,

w

 URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH

33-270 Wietrzychowice 19

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)      preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub studia podyplomowe w tym kierunku,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),

3)      dyspozycyjność,

4)      posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: komunikatywność,  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,

5)      prawo jazdy kat. B

6)       znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, gospodarce komunalnej i gospodarce nieruchomościami.

  1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. W zakresie gospodarki lokalami:

1)       prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy,

2)       prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mieszkaniowego zasobu Gminy, utrzymywanie go na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach, a także w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnianie lokali zamiennych lub socjalnych,

3)       opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,

4)       ustalanie zakresu współdziałania z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób Gminy,

5)       prowadzenie spraw związanych z ogólnymi zasadami najmu lokali, a także związanych z ustaniem stosunku najmu, a w szczególności:

a) prowadzenie przetargów,

b) zawieranie umów,

c) okresowe rozliczanie najemców korzystających ze wspólnych mediów,

6)       prowadzenie spraw związanych z usunięciem w razie samowolnego zajęcia lokalu,

7)       ustalanie wysokości czynszu dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy oraz lokali użytkowych,

8)       prowadzenie spraw związanych z umowami o najem lokali socjalnych oraz ustalanie wysokości czynszów za najem tych lokali,

9)       prowadzenie bieżącej ewidencji wymiaru czynszów należnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

10)   przygotowywanie decyzji dotyczących podziałów nieruchomości,

11)   prowadzenie księgi obiektu budowlanego budynków komunalnych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego, przestrzeganie terminów badania przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo budowlane,

12)   systematyczna kontrola budynków gminnych i otoczenia, budowli, terenów i innych urządzeń komunalnych oraz podejmowanie działań na rzecz utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego powyższych składników mienia,

13)   prowadzenie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

2. W zakresie numeracji nieruchomości:

1)       wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków,

2)       prowadzenie rejestru numeracji budynków i wydawanie zaświadczeń o lokalizacji budynków dla celów prawnych.

3. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

1)       kwalifikowanie, ewidencjonowanie i aktualizacja wniosków w sprawach dodatków mieszkaniowych,

2)       przygotowanie decyzji Wójta o przyznanie do­datku mieszkaniowego,

3)       przygotowanie decyzji Wójta o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego,

4)       przygotowanie decyzji Wójta o wznowieniu wypłaty do­datku mieszkaniowego,

5)       przygotowanie decyzji Wójta o cofnięciu dodatku miesz­kaniowego w związku z utratą przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

6)       opracowanie wniosków do Wojewody o przy­znanie dotacji celowej na częściową refundację wydatków poniesionych z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

4. W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz cmentarzy komunalnych:

1)      organizowanie działalności kulturalnej,

2)      współdziałanie w upowszechnianiu kultury z zakładami pracy, organizacjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi,

3)      współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wpisu do rejestru dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

4)      współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury, podejmowania niezbędnych działań zabezpieczających zabytek w nagłych wypadkach przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

5)      podejmowanie działań i wykonywanie czynności zapewniających prawne, organizacyjne i finansowe warunki dla ochrony dóbr kultury na terenie gminy,

6)      nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, współpraca w tym zakresie z Parafią Rzymsko-Katolicką oraz samorządem wsi,

7)      prowadzenie spraw związanych z opieką, remontami i utrzymaniem grobów, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1)      zatrudnienie w wymiarze – 1/2 etatu,

2)      praca w budynku urzędu oraz w  terenie,

3)      wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej
i papierowej,

4)      bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,

5)      praca przy komputerze.

  1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      życiorys – curriculum vitae,

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbyciu stażu lub zaświadczenie obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy w administracji publicznej,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych ukończone kursy, szkolenia,

7)      kserokopia prawo jazdy kat. B,

8)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, podziału nieruchomości w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach”

w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godziny 1200  /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, dnia 17 grudnia 2019 roku.


Do pobrania: