OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZA GMINY w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –  SEKRETARZA GMINY w URZĘDZIE GMINY WIETRZYCHOWICE

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

33-270 Wietrzychowice 19

 

ogłasza konkurs dla kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Wietrzychowice na stanowisku– sekretarza gminy– 1 etat.

 

I. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Gminy Wietrzychowice

33-270 Wietrzychowice 19

II. Określenie stanowiska.

– kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 2. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wykształcenie wyższe, optymalnie na kierunkach; administracja, prawo, zarządzanie lub ekonomia.
 6. Doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz  co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Prawo jazdy kategorii B.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. Wiedza o Gminie Wietrzychowice i jej jednostkach organizacyjnych.
 3. Dyspozycyjność.

V. Cechy osobowe kandydata;

 1. Umiejętność kierowania zespołami i koordynacji działań.
 2. Zaangażowanie, kreatywność, punktualność.
 3. Odporność na stres.
 4. Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność.
 5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

VI. Zadania wykonywane na stanowisku;

 1. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie,
 2. opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,
 3. opiniowanie zmian regulaminów jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 5. koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 6. nadzorowanie właściwego stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 7. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 8. nadzorowanie właściwej organizacji pracy i dyscypliny pracy,
 9. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 10. opracowywanie i współudział przy opracowywaniu przez inne komórki organizacyjne pod względem merytorycznym projektów uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń porządkowych wydawanych przez Wójta,
 11. nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady w zakresie ustalonym przez Wójta,
 12. nadzór w zakresie przekazywania do powszechnej wiadomości aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 13. nadzór w zakresie spraw związanych ze skargami i wnioskami obywateli, kontrola prawidłowego oraz terminowego ich załatwiania przez poszczególne komórki organizacyjne,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkobierców (testamenty),
 15. organizowanie współdziałania z sołectwami, Radą Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy,
 16. nadzorowanie spraw w zakresie informacji publicznej w działalności Urzędu Gminy,
 17. wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta,
 18. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu z wyjątkiem zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników,
 19. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia,
 20. kompletowanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych,
 21. wykonywanie czynności o charakterze notarialnym (poświadczenia, legalizacja dokumentów itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 22. udostępnianie aktów prawa miejscowego, w tym statutów jednostek organizacyjnych gminy,
 23. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 24. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 25. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 26. prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów itp. oraz współdziałanie z Komisarzem Wyborczym – pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów,
 27. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością jednoosobowych stanowisk pracy oraz dokonywanie okresowej oceny,
 28. prowadzenie spraw związanych z nadaniem przez Radę Gminy honorowego obywatelstwa Gminy Wietrzychowice i Zasłużony dla Gminy Wietrzychowice,
 29. udział w sesjach Rady Gminy,
 30. zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu,
 31. wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta.

VII. Warunki pracy:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 2. praca w budynku urzędu,
 3. wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 4. bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 5. praca przy komputerze.

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

IX. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. podpisany życiorys – curriculum vitae – ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu),
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w tym kserokopia prawa jazdy kat. B,
 6. kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wietrzychowice danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której zamieszkuje.

X. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko SEKRETARZA GMINY w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach” w terminie do dnia 25 listopada 2019  roku do godziny 1000 /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

XI. Klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 19 –  gmina@wietrzychowice.pl
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: gmina@wietrzychowice.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice, Wietrzychowice 19,
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
 8. Uprawnienia:

a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice, dnia 12 listopad 2019 roku.


Do pobrania: