OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji:
 • Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice tj.:
  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • Uchwały Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Celem konsultacji jest wyrażenia opinii i uwag dotyczących ww. projektów, które wraz z formularzem do konsultacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice arch.wietrzychowice.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w zakładce Wójt – Ogłoszenia.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 • Rozpoczęcie konsultacji: 07.08.2018 r.
 • Zakończenie konsultacji: 14.08.2018 r. do godz. 10.00.
 1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
 • Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 • Opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19.
 • W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Wietrzychowice.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Załączniki do pobrania: