PANI JADWIGA GORLA DYREKTOREM POŁĄCZONYCH JEDNOSTEK- GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIETRZYCHOWICACH

Z dniem 1 stycznia 2021 roku połączono samorządowe instytucje:
– Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach

– Gminną Bibliotekę Publiczną w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych.

W wyniku połączenia instytucji, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach z filią w Jadownikach Mokrych stają się pracownikami Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek powołał na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach Panią Jadwigę Gorla.
Zastępcą Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest Pani Halina Kozłowska.

Celem Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach jest realizowanie zadań w zakresie: kultury i sztuki, czytelnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

Priorytetem postawionym przed Gminnym Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia i ochrony jej wartości oraz dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Podstawowym zadaniem Centrum jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, czytelniczych, oświatowych i informacyjnych realizowane poprzez:

1) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury i czytelnictwa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,

2) rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,

3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

4) rozwijanie i wspieranie form indywidualnej aktywności kulturalnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

6) zachowanie, ochrona i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy oraz tworzenie warunków do zachowania lokalnego folkloru,

7) tworzenie warunków do upowszechniania różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, poprzez współpracę z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury, środowiskami twórczymi, profesjonalnym i nieprofesjonalnym ruchem artystycznym w kraju i za granicą,

8) promocja gminy i regionu,

9) prowadzenie sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców,

10) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

11) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz prowadzenie i uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

12) prowadzenie działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

13) prowadzenie działalności wydawniczej,

14) tworzenie i udostępnienie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

15) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza wiedzy o regionie,

16) organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa,

17) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, szkołami i przedszkolami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa,

18) tworzenie warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. umożliwianie dostępu do Internetu,

19) umożliwienie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum.

Schemat połączenia jednostek GBP i GOK