Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

W dniu 30 maja 2018r Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie współpracy realizacji działań ochronnych wynikających z zatwierdzonego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przyjętego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
17 kwietnia 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19.04.2018 r., poz. 3238), zwanego dalej „pzo”, w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

W załączeniu: