Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019- diagnoza potrzeb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019r. pn. „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program kierowany jest do:

 1. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 2. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 3. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 4. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 2. Wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 3. Specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
 4. Nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa( tj. psychologicznego, terapeutycznego)oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin bądź opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Program będzie realizowany w następujących Modułach:

– Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 1. a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. b) osrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

– Moduł II: świadczenie usługi wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

 1. a) w ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
 2. b) w mieszkaniach chronionych ( z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością),

-Moduł III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania  ze specjalistycznego poradnictwa  (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki i pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu.

Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia2019r w tym przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji Modułu III do powiatu br. Prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach do 26.04.2019r do godz. 14,00.  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wietrzychowicach osobiście lub pod numerem telefonu: 14/6418-150.

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania:

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:

 1. Miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
 2. Ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej-jako zorganizowane usługi-koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł,
 3. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 40 zł,
 4. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytowej całodobowej koszt 1 dnia pobytu całodobowego nie powinien przekroczyć 180 zł.
 5. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.
 6. W roku 2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnienioej w formach, o których mowa w module I i II, dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.