ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W ramach programu „Rodzina 500 plus”, którego rodzice (lub opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka) będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko (do ukończenia przez dziecko 18. roku życia) niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak
i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku:

  • wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok,
  • świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku,
  • umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok,
  • umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku,

W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod poniższym adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/