ASYSTENT RODZINY

Zadania realizowane w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Działania asystenta i rodziny mają na celu jej usamodzielnienie i pozostawienia dzieci
w rodzinie, w środowisku zapewniającym poczucie im bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną odbywa się obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje się dowiedzieć o problemach rodziny, dzieciach i ich oczekiwaniach. Wspólnie z rodziną asystent określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej ustalając kolejność i rodzaj podejmowanych działań. W konsekwencji na sukces
i zmianę pracuje sama rodzina.

Na etapie profilaktyki zaczyna się rola asystenta rodziny, jego zadaniem jest wspieranie całościowe rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Przez pewien czas asystent wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać napotkane trudności życiowe.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

Według ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1;

2) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pól roku, przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,

Uprawnienia asystenta

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

  • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;
  • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji
    o udzielanie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielania pomocy rodzinie;
  • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca ma za zadanie pozytywnie oddziaływać w zakresie kształtowania
i wypełniania podstawowych ról społecznych w oparciu o własne doświadczenie. Pomoc może dotyczyć różnych aspektów życia w zależności od potrzeb rodziny takich jak: udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowywania dzieci, organizacja czasu wolnego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, pomoc w nauce, zarządzania budżetem, nabycie umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Na terenie gminy Wietrzychowice nie ma rodzin pełniących funkcję rodzin wspierających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jak wynika z doświadczenia
i informacji uzyskanych przez pracowników socjalnych na terenie gminy są rodziny, które niosą pomoc innym rodzinom i wspierają je w różnorodny sposób.

 

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach tel. 14 6418 150.