WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W Gminie Wietrzychowice na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W terenie pracują geodeci, którzy dokonują pomiarów i klasyfikacji nieruchomości.

Geodeci mają prawo wejść na posesję i dokonać pomiarów. Nie mogą jednak domagać się wpuszczenia do domu.

Wszyscy uprawnieni geodeci legitymują się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Starostwo.

Po zakończeniu prac terenowych powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób. Informacja o miejscu i czasie wyłożenia zostanie zamieszczona w prasie, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wietrzychowice i Starostwa Powiatowego oraz na portalach internetowych.

To ważne, by wtedy (w terminie wyłożenia) zgłosić się do Wydziału Geodezji i sprawdzić dane naniesione przez geodetów, ponieważ od danych zawartych w ewidencji zależy m.in. wysokość podatków płaconych gminie.

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego służy temu, aby już na wstępie wyeliminować ewentualne nieścisłości lub pomyłki, które ze względu na skalę przedsięwzięcia czasem się zdarzają.

Zgodnie z przepisami, po upływie terminu wyłożenia w Wydziale Geodezji dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie starostwa.

Wówczas będzie kolejna okazja, by zgłaszać uwagi do danych zawartych w ewidencji. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie miał do tego prawo w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa.

Ważne, by tych terminów „pilnować”. Zgłoszenie uwag do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po tych terminach – zgodnie z przepisami – będzie bowiem traktowane jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i może wiązać się z kosztami po stronie zainteresowanej osoby.

Warto zatem czytać ogłoszenia i informacje, zarówno na stronie i w siedzibie Starostwa, jak i Urzędu Gminy Wietrzychowice, ponieważ przepisy prawa – ze względu na skalę tego rodzaju przedsięwzięć jak modernizacja ewidencji gruntów i budynków – nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli czy dysponentów nieruchomości.