XXIV SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  3 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku – Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2020 r.,
 • uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2021 r.,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2028,
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
 • zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • zmiany uchwały Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
  16 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia żłobka na terenie gminy Wietrzychowice oraz nadania statutu.
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIII/114/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr XIX/164/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych
 3. Zakończenie

                                                                                   

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                 Piotr Moskal