ZAKOŃCZENIE PROJEKTU “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Zakończono realizację projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia korzystających z pomocy społecznej. Projekt został realizowany przez GOPS na terenie gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r i zakładał, że wsparciem objętych zostanie 10 osób. Celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Na spotkaniu podsumowującym zostały wręczone zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy wyrazili opinię i spostrzeżenia na temat realizacji projektu.