Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice II.

 1. Przedmiot zamówienia Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice II

1.1. Wola Rogowska dzialka nr 566 „Do Partyki”

1.2. Miechowice Małe dzialka nr 452 „Ogrody do Nowaka”

1.3. Jadowniki Mokre działka nr 993 „Do Michałka”

1.4. Demblin działka nr 562 „Na Zadworze”

1.5. Wola Rogowska działka nr 687 “Do Szarka”

 w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

 1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
 2. Podbudowy i nawierzchnie
 3. Przebudowa przepustu
 4. Umocnienie skarp
 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ryszard Pochroń – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice, i Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

 1. Termin wykonania zamówienia

15 października 2017 r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

2) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali co najmniej 1 robotę polegające na wykonaniu robót  w podobnym zakresie o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto potwierdzone referencjami (obowiązkowo referencje te należy dołączyć do oferty).

3) Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania umowy na okres 5 lat.

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 07.08.2017 r. do godz. 13.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy. ( złożona na formularzu dołączonym do oferty ), referencje.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie  7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu przedmiary robót i kosztorys ofertowy.

 

Wietrzychowice dn. 28.07.2017 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice
/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: