Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont dróg gminnych dz.nr 442 Miechowice Małe i dz.nr 570 Wola Rogowska.

  1. Przedmiot zamówienia Remont dróg gminnych dz.nr 442 Miechowice Małe i dz.nr 570 Wola Rogowska.

1.1. Wola Rogowska działka nr 570

1.2. Miechowice Małe działka nr 442

 w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót / w załączeniu / :

  1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
  2. Podbudowy i nawierzchnie
  1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ryszard Pochroń – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice, i Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice.

  1. Termin wykonania zamówienia

2 miesiące od podpisania umowy.

  1. Opis wymagań stawianych wykonawcy

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

2) Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania umowy na okres 5 lat.

  1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

  1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 07.08.2017 r. do godz. 13.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy. ( złożona na formularzu dołączonym do oferty ).

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie  7 dni od dnia składania ofert.

  1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu  przedmiary robót i kosztorys ofertowy.

 

Wietrzychowice dn. 28.07.2017 r.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice
/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania: