Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Przebudowa  dróg gminnych na terenie m. Wola Rogowska i Demblin.

1.Przedmiot zamówienia Przebudowa  dróg gminnych na terenie m. Wola Rogowska i Demblin

1.1. Wola Rogowska działka nr 387

1.2. Wola Rogowska działka nr 677

1.3. Wola Rogowska działka nr 407

1.4. Wola Rogowska działka nr 502

1.5. Demblin działka nr 109

1.6. Demblin działka nr 68

w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/:

 1. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
 2. Podbudowy i nawierzchnie
 3. Przebudowa przepustu

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ryszard Pochroń – inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice, i Marek Augustyński inspektor Urzędu Gminy Wietrzychowice

3. Termin wykonania zamówienia – 31 lipca 2018 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy

 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.
 2. w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali co najmniej 1 robotę polegające na wykonaniu robót  w podobnym zakresie o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto potwierdzone referencjami (obowiązkowo referencje te należy dołączyć do oferty)
 3. Wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi i gwarancji jakości wykonania umowy na okres 5 lat.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, kurierem w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10.00

Oferta winna zawierać:  nazwę i adres Oferenta, nazwę zadania,  wartość (cena), kosztorys ofertowy. (złożona na formularzu dołączonym do oferty), referencje.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty w terminie  7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

W załączeniu  przedmiary robót, kosztorys ofertowy i szczegółowe specyfikacje techniczne przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice dn. 29.01.2018 r.


Do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert – Przebudowa dróg gminnych w m. Wola Rogowskia i Demblin
 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice
 3. Przedmiar robót – Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Wola Rogowska i Demblin
 4. Oferta cenowa_FORMULARZ – Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Wola Rogowska i Demblin
 5. Kosztorys ofertowy – Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Wola Rogowska i Demblin