Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup ciągnika rolniczego”.


 1. Przedmiot zamówienia: używany ciągnik rolniczy o następujących danych technicznych:
  • rok produkcji nie starszy jak 2000
  • moc silnika nie mniejszy jak 100 KM
  • skrzynia biegów min 4 biegowa
  • główne sprzęgło hydrauliczne
  • napęd 4 x 4
  • zmiana obrotu wałka przekaźnika mocy 540 x 1000
  • gniazda hydrauliczne min 4
  • wyposażony w komplet obciążników kół przód i tył
  • zaczepy transportowy i rolniczy
  • kabina ogrzewana
  • przynajmniej dobry stan ogumienia /zużycie nie większe jak 50 %/

Sprzęt zastosowany do realizacji zamówienia musi posiadać aktualne badania techniczne, oraz spełniać wymogi BHP.

Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Oferent może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. (14) 6418045 wew. 24.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Ryszard Pochroń – inspektor ds. drogownictwa.

 1. Termin wykonania zamówienia:

30.03.2018 r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują  doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez oferenta spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 19, pok. 14, pocztą, e-mailem drogi@wietrzychowice.pl lub przesłać faksem na nr (14) 6418045 w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10.00

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wybrano zostanie podana telefonicznie oferentom którzy złożyli oferty  w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie oferentowi, którego ofertę wybrano.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

Wietrzychowice dn. 12.03.2018 r.


Do pobrania: