Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre  w km 0+000-0+318.

Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z szczegółami postępowania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna: