ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA ZAMÓWIENIA: „TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”.


I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WIETRZYCHOWICE

WIETRZYCHOWICE 19

33-270 WIETRZYCHOWICE

TEL.: 14 6418045 FAX 14 6418045

e-mail:izp@wietrzychowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  docieplenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.

Poniżej do pobrania szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami:


Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”: