ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej “Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą “Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Konsorcjum firm:

FBSerwis S.A. – Lider

01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

SBSerwis Karpatia Sp. z o.o. – Partner

33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

Cena ofertowa: 24.426,00 zł miesięcznie – 291.110,64 zł za 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru – najkorzystniejszy bilans punktów kryteriów.


Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w załączniku poniżej: