Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych”.