Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej, oraz budowę  wiaty zadaszonej z elementami małej architektury, oraz oświetlenia- na części działek  nr 446, 748 i 814 w miejscowości  Miechowice Wielkie dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.