Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Remont drogi nr K202824 “Miechowice Wielkie przez wieś” działka nr 492 w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114.