Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice.