Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora  na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice.