Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wietrzychowice na lata 2021-2025”