Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.


Zamawiający Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez P.P.H.U „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski

  • cena: 474 153,68 zł
  • okres gwarancji: 60 miesięcy

Do pobrania pełna treść przedmiotowego zawiadomienia: