Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.


Zamawiający Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE Kazimierz Kołodziej ul. Bitwy pod Monte Casino 12b, 33-100 Tarnów

  • cena: 6 000,00 zł
  • termin płatności faktur: 30 dni od ich złożenia w siedzibie Zamawiającego

Do pobrania pełna treść przedmiotowego zawiadomienia: