Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice.

  • cena przedmiotu zamówienia: 269 197,07 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia: