Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza osoby chętne do prowadzenia punktu obsługi czyste powietrze w Urzędzie Gminy Wietrzychowice oraz udzielania mieszkańcom gminy informacji w zakresie dostępnych źródeł finansowania inwestycji związanych z ochroną powietrza do składania dokumentów aplikacyjnych.

 • Stanowisko: Doradca ds. ochrony powietrza – Eko-doradca.
 • Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
 • Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

Wymagania:

 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),
 3. znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce,
 4. samodzielność działania,
 5. gotowość do wykonywania zlecenia w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
 6. wysoki poziom motywacji,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. umiejętność prowadzenia negocjacji,
 9. swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z klientami,
 10. umiejętność systematycznego i strategicznego myślenia i działania kojarzenia faktów, budowania wizji,
 11. umiejętność planowania, zarzadzania pracą oraz czasem,
 12. gotowość podnoszenia kwalifikacji,
 13. prawo jazdy kat. B,
 14. znajomość zagadnień z zakresu;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735),
 • Uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (Dz. U. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 6337)
 • Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 787)

Profil kandydata

Zadania które na Ciebie czekają:

 1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego Programu „Czyste Powietrze” w tym;
 • Udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienie wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
 • organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców – minimum jedno spotkanie w kwartale,
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod katem termomodernizacji i przedstawianie w trakcie wizyt oferty Programu,
 • rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku,
 • przeprowadzacie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z taka prośba do Gminy Wietrzychowice,
 • prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu,
 • przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców w gminie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

     2. Wykonywanie obowiązków Ekodoradcy polegających na:

 • doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii Odnawialnych Źródeł Energii, źródeł ogrzewania, programów dofinasowania i wymagań uchwały antysmogowej,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,
 • obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog,
 • przeprowadzanie kontroli planowych i interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza,
 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu ochrony powietrza, zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • wykonywanie czynności związanych ze współpraca z samorządem powiatu, województwa oraz organami administracji rządowej w zakresie opracowania przez te podmioty dokumentów strategicznych i planistycznych w zakresie ochrony powietrza, zaopatrzenia w energie oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • wsparcie mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym , przygotowanie analizy ubóstwa energetycznego w gminie zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego

Informacja o miejscach składania dokumentów aplikacyjnych

Osobiście:

Urząd Gminy Wietrzychowice

33-270 Wietrzychowice 19

Dziennik Podawczy – parter

Pocztą na adres:

Urząd Gminy Wietrzychowic

33-270 Wietrzychowice 19

Elektronicznie:

e-mail: gmina@wietrzychowice.pl

Dokumenty przesłane przez e-mail musza być podpisane Profilem Zaufanym lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Nie zapomnij dopisać na kopercie lub w tytule wiadomości elektronicznej:

„Aplikacja na stanowisko: Doradca ds. ochrony powietrza – Eko-doradca”

Termin do którego musisz zgłosić swoją ofertę:

2021-07-15 do godz. 14.00

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu (w wersji elektronicznej lub papierowej).

Oferta musi zawierać:

 • życiorys (CV),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które potwierdzają Twoje atuty i wymagania z niniejszego ogłoszenia,
 • Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.

Do pobrania: