BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JADOWNIKACH MOKRYCH BĘDZIE ZLIKWIDOWANY

Zamknięto procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych, do której obecnie uczęszcza 14 dzieci.

Po odbytych konsultacjach oraz po przeanalizowaniu sytuacji demograficznej w całej Gminie Wietrzychowice zapadła decyzja o likwidacji szkoły.
Dzieci obecnie uczęszczające do Jadownik Mokrych będą realizowały zajęcia do czerwca 2020 r.
Od września 2020 r. cała 14 zostanie dowieziona do Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Boisko przy szkole będzie wykorzystane w na takich samych warunkach jak dotychczas. Boisko będzie otwierane i zamykane tak jak Orlik w Wietrzychowicach (po południu otwierane i wieczorem zamykane przez osoby zatrudnione przez Gminę Wietrzychowice).

Budynek szkoły w Jadownikach Mokrych dostanie drugie życie. Od wakacji rozpoczną się w nim remonty w celu dostosowania go pod Klub Seniora. Wnioskowana kwota DOTACJI na ten cel to, aż 150 000 zł.
Docelowo planowane jest otwarcie Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych w styczniu 2021 r.

Ponadto w tym roku planowany jest wynajem piętra budynku szkoły, ale o tym szerzej będziemy informowali w terminie późniejszym.

Z analizy wynika, że w ostatnich latach w Gminie Wietrzychowice rodzi się bardzo mało dzieci.
W 2015 r. do szkoły uczęszczało 320 dzieci.
W 2020 r. do szkoły uczęszcza 220 dzieci.
Szacuje się, że w 2023 r. do szkoły będzie uczęszczać około 160 dzieci.

Uzasadnienie powyższej decyzji:

We wcześniejszych latach podejmowano wiele wysiłków, by ratować placówkę szkoły w Jadownikach Mokrych. Niestety demografia w całej Gminie Wietrzychowice uniemożliwiła i przekreśliła wszystkie wysiłki.
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na terenie gminy ciągle maleje z powodu niżu demograficznego oraz migracji. Dodatkowo należy podkreślić, iż z faktu zameldowania dzieci na pobyt stały w danej miejscowości nie wynika wprost wniosek, że dziecko to będzie w przyszłości uczęszczało do szkoły obwodowej. Wiele dzieci ma tylko zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy, ale urodziły się i mieszkają poza granicami naszego kraju. Prawdopodobieństwo, że te dzieci nigdy nie będą uczniami szkół, na terenie Gminy jest bardzo duże.

Przewidywana reorganizacja szkół w Gminie Wietrzychowice nie pogorszy warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkół. Bardzo ważną rzeczą we współczesnej edukacji jest kontakt z rówieśnikami z różnych środowisk. Podstawową wadą klas mało licznych jest zbyt mała liczba kolegów i koleżanek. Potrzeby przynależności do grupy w najmniej licznych klasach nie są zaspokajane na optymalnym poziomie tak jak większość innych potrzeb społecznych uczniów małych szkół. Małe grupy klasowe są wprawdzie korzystne dla indywidualnej pracy z dziećmi, ale dla możliwości organizowania życia społecznego w klasach stwarzają już warunki niekorzystne, z powodu niemożności zaspokojenia najważniejszej w tej grupie wiekowej potrzeby – przynależności do grupy tj. posiadania ulubionego kolegi lub koleżanki. W momencie przejścia dzieci do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach dzieci szybciej zaadaptują się do nowych warunków i w rezultacie ułatwi im to kontynuację nauki w klasach IV-VIII. Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego, jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W ostatnich latach budynek Szkoły został poddany termomodernizacji. Obok budynku znajduje się orlik, nowoczesny plac zabaw oraz zewnętrzna siłownia. Warunki, w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji szkoły, ulegną znacznej poprawie.

W Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach znajduje się wystarczająca ilość pomieszczeń do prowadzenia wszystkich zajęć objętych planowym programem nauczania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych (świetlica, koła zainteresowań). Likwidacja Szkoły Filialnej w Jadownikach Mokrych wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych, co w sposób zdecydowany poprawi warunki nauki. Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych wymaga ciągłych nakładów na remonty i wyposażenie, natomiast Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach jest sukcesywnie remontowana i doposażona, posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, salę gimnastyczną, świetlicę i stołówkę szkolną przygotowującą codziennie posiłki dla uczniów szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach posiada również nowoczesną, 24 stanowiskową pracownię komputerową oraz językową. Wyposażona jest ona w odpowiednie oprogramowanie, dostosowane do wieku dziecka. Stwarza możliwość szerokiego rozwoju dzieci, indywidualizację procesu nauczania, poszerzania wiedzy i zainteresowań. Ponadto w Szkole
Podstawowej w Wietrzychowicach powstała pracownia logopedyczna, która jest wyposażona w wielepomocy dydaktycznych ułatwiających pracę nauczycielowi. Odbywają się tam zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Dzieci mają możliwość korzystania z zakupionych przez szkołę gier planszowych, książek, plansz. Dzięki temu, że w pracowni jest komputer, można urozmaicić zajęcia logopedyczne grami komputerowymi, czy dyktandami on-line. Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach posiada również bardzo dobrze doposażoną pracownie chemiczno-fizyczna, w której uczniowie mogą samodzielnie planować i wykonywać doświadczenia zarówno chemiczne, jak i fizyczne. Nauczyciel prowadzący lekcję ma możliwość dzięki dobremu wyposażeniu pokazać dzieciom większość eksperymentów i pokazów chemicznych. Dobrze doposażona sala sprzyja wzbogacaniu i rozwojowi wiedzy i wyobraźni uczniów uczęszczających na zajęcia. Lekcje prowadzone w klasach I-III oraz starszych grupach wiekowych w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, dzięki doposażeniu sal w tablice multimedialne z projektorami nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Wszyscy nauczyciele pracujący w bieżącym roku szkolnym realizujący zajęcia w filii Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych są zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wietrzychowicach, w przyszłym roku szkolnym będą mieli zapewnioną ciągłość pracy w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Na skutek likwidacji filii nauczyciele zmienią jedynie miejsce
świadczenia pracy z Jadownik Mokrych na Wietrzychowice.

Po likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego z siedzibą w Jadownikach Mokrych Gmina zapewni bezpłatny dowóz do szkoły i opiekę w trakcie przejazdu. Od momentu zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Jadownikach Mokrych w filię sprawnie funkcjonuje dowóz dzieci klas IV –VIII Szkoły Podstawowej. Dowóz odbywać się będzie transportem przystosowanym do celów dowozu uczniów do szkoły. Po likwidacji szkoły filialnej budynek szkoły wraz z działką zostanie zagospodarowany na rzecz
mieszkańców Gminy Wietrzychowice. Planowane jest wykorzystanie części budynku na utworzenie Klubu Seniora. W pozostałej części budynku będzie funkcjonował Dom Kultury. Obecnie zaplecze szkoły filialnej w postaci boiska wielofunkcyjnego będzie wykorzystywane w sposób ciągły przez mieszkańców Jadownik Mokrych.