INFORMACJA GOPS DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW OSŁONOWYCH

5 stycznia 2022

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach  w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r..
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

 Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
1)    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2)    1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
–    jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
–    gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
–    gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
–    gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
-podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:
 – elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 – tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.


Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, z  zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.


Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 

Informacji udzielamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach tel. 146418150, w godzinach pracy Urzędu.


W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi w 2 ratach:
I rata wypłata do 31 marca 2022 r.
II rata wypłata do 02 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia 2022 r. wypłata nastąpi niezwłocznie po wydaniu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-osłonowy znajdują się:
– wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
– materiały informacyjne
– informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.

 

 

 

 

INFORMACJA- ŚWIADCZENIE 500+, DYŻUR W GMINIE WIETRZYCHOWICE

4 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

od 2022 r. świadczenie (tzw. 500+) w ramach programu “Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski mogą Państwo składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

 

INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH GRUPACH WSPARCIA W POIK W WOJNICZU

28 grudnia 2021

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

 1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa rozpoczęła się 30 listopada i jest w trakcie trwania, najbliższe spotkanie planowane jest na 11 stycznia. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich
  i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach,
  a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu – grupa skierowana do osób mających trudności w życiu codziennym. Nieustanne napięcie, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a czasami przemoc w rodzinie to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się osoby.
 3. Grupa wsparcia dla osób starszych – grupa wsparcia skierowana jest do osób
  w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu tarnowskiego. Celem grupy jest integracja osób starszych, udzielanie wzajemnego wsparcia, wymiana doświadczeń, ale też pogłębienie wiedzy i samoświadomości oraz wzmacnianie kompetencji osobistych.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 11-15 lat.

 Obecnie prowadzony jest nabór do grupy socjoterapeutycznej, przewidywane rozpoczęcie zajęć planuje się na miesiąc luty 2022.

Można zgłaszać się do udziału w wymienionych wyżej grupach oraz zapisywać na indywidualne terapię: terapia małżeńską, terapię rodziną oraz terapię par – celem terapii jest poprawa jakości komunikacji w związku, znalezienie źródła konfliktu, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina
o możliwości  skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz możliwość udziału w mediacjach.

Zapraszamy również na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie aktualizujemy naszą działalność.

Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 512 259 253, 14 650 13 92

“Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”- Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

18 listopada 2021

Osoby stosujące przemoc. Kim są? Dlaczego nie potrafią zapanować nad emocjami?

Skłonność do stosowania przemocy ma w większości przypadków podłoże psychologiczne i środowiskowe. A to oznacza, że osobom stosującym przemoc można pomóc. W jaki sposób?

Andrzej przed pierwszymi zajęciami grupy terapeutycznej dla osób stosujących przemoc opowiada o tym, jak nie panuje nad swoimi emocjami. „Czasami czuję się, jakby coś mnie opętało, przestaję być sobą, zaczynam być agresywny i opryskliwy. Najgorsze, że ten stan potrafi się nakręcać i wtedy robię rzeczy, których teraz żałuję. Wiem, że to nie jest dobre dla moich bliskich. Żona chce ode mnie odejść, a dzieci zaczynają się mnie bać”. Po takim wyznaniu, które samo w sobie wymaga odwagi, Andrzej decyduje się podjąć pracę nad sobą. Później, w trakcie zajęć, często z ust uczestników padają stwierdzenia, że praca nad samym sobą to najcięższa w życiu praca.

Rzeczywiście, zmiana głębokich przekonań, wzorców emocjonalnych i sposobu zachowania to niemałe wyzwanie. Na pewno jednak może też być przygodą i przynosić wiele satysfakcji. Przygodą odkrywania samego siebie, która potrafi uzdrawiać najważniejsze relacje.

Kim są sprawcy przemocy?

W grupie uczestniczy kilku mężczyzn – kierowali się początkowo przeróżnymi motywacjami, ale wszyscy zdecydowali się na cykl warsztatów, żeby zmienić swoje zachowania, które we współczesnym społeczeństwie uznawane są za przemoc. Niektórzy dopuścili się pobić partnerek, inni kontrolowali je na rożne sposoby i poniżali. Przemoc ma różne oblicza. To nie są potwory i zwyrodnialcy, jak często się zakłada, myśląc o sprawcach przemocy. W pewnym sensie to zwyczajni faceci, zagubieni w kulturze i wychowaniu podszytym przekonaniami przemocowymi. Prawie zawsze to są też mężczyźni, którzy jako chłopcy doświadczali przemocy ze strony swoich rodziców, nawet jeżeli tylko byli jej świadkami. Te doświadczenia uformowały ich rozumienie relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kiedy przez lata obserwowali w domu, jak jedna osoba dominuje nad drugą, nabierali przekonania, że tak właśnie urządzony jest świat. W głębi rzeczy jednak, mimo tych strasznych doznań i zdruzgotanego obrazu rzeczywistości, nie przestali być zwyczajnymi ludźmi.

Dlatego też bardziej adekwatnym opisem niż „sprawca” jest „osoba stosująca przemoc”. Jej tożsamość nie składa się tylko z tyrana krzywdzącego rodzinę. Zwykle jest też porządnym człowiekiem, który stara się poszukiwać spełnienia najważniejszych wartości. Częsty paradoks, na który natykam się w terapii stosujących przemoc, to odkrywanie, że za ich zachowaniami stoi np. potrzeba zadbania o rodzinę, jej spójność, przyszłość, potrzeba kontrolowania swojego życia i poczucia własnej wartości – zwyczajne potrzeby, takie jak u każdego człowieka. Niestety sposoby osiągania tego celu są nieprawidłowe, nie uwzględniające granic, uczuć i wolności innych osób. Dlatego nie chodzi o to, by tylko izolować, zabierać siłę czy zabraniać jej używania. Raczej o to, by nauczyć korzystać z niej dla dobra swojego i innych ludzi. Osoby stosujące przemoc często są w stanie dokonywać wielkich rzeczy i przy okazji służyć słabszym, bo drzemie w nich ogromny potencjał mocy, którą mogą się dzielić, ale która niestety w dużej mierze wykorzystywana jest przeciwko innym ludziom.

Wiele czynników może składać się na kształtowanie osobowości kogoś, kto używa przemocy: wczesne doświadczenia w rodzinie, doznawanie krzywdy ze strony silniejszych osób, środowisko, w którym się żyje, deficyty rozwojowe, choroby, uzależnienia, ale też wzorce kulturowe i przekaz jakim karmi się społeczeństwo. Najczęściej są to jednak czynniki psychologiczne i środowiskowe, a nie genetyczne, jak kiedyś chcieli tłumaczyć obrońcy męskiej agresji. To znaczy, że większość osób, które stosują przemoc (poza skrajnymi przypadkami chorób psychicznych, uszkodzeń mózgu itp.) może zmienić swoje nastawienie i zachowanie. Stąd też coraz większe w naszym systemie zainteresowanie takimi osobami.

Co wszyscy możemy robić? Jak reagować?

Coraz więcej mówimy o przemocy, zatrzymujemy coraz więcej „sprawców” i na szczęście nie ograniczamy się tylko do ich karania i izolowania. Owszem, często jest to potrzebne, ale na pewno droga do zmiany na tym się nie kończy. Tym bardziej, że większość zakładów karnych swoim funkcjonowaniem nakręca spiralę przemocy, a pobyt w nich wiąże się raczej z traumą i poniżeniem niż „resocjalizacją”.

Jednak poza rozwiązaniami systemowymi, które gwarantują obecnie szeroki dostęp do programów korekcyjno-edukacyjnych i terapii, powinniśmy dostrzec wspólną społeczną odpowiedzialność za zjawisko przemocy. Otwarte reagowanie na sygnały przemocy, dyskryminacji i wykorzystywania powinno być zupełnie naturalne. Szczególnie mężczyźni jako posiadający zwykle więcej siły i przywilejów w zachodniej kulturze powinni zwracać więcej uwagi na to, co robią sami, ale też ich koledzy, bracia czy sąsiedzi. „Przemoc wobec kobiet to problem mężczyzn” – mówi amerykański aktywista antyseksistowski Jackson Katz, więc to oni powinni wziąć więcej odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół.

Jako rodzice powinniśmy być szczególnie wyczuleni na model relacji, który pokazujemy swoim dzieciom. Para rodzicielska jest dla małego dziecka obrazem, który posłuży mu później za podstawę rozumienia całej rzeczywistości relacji międzyludzkich. Gdy dziecko obserwuje wzorzec dominacji, kontroli i poniżenia, zaczyna w umyśle dzielić świat na silnych, nadużywających władców i słabe, zalęknione ofiary. Z czasem prawdopodobnie podąży jedną z dwóch poznanych dróg… Zmiana tych głębokich przekonań w dorosłym życiu bywa bardzo trudna, często wymaga długiej psychoterapii. Dbając o dobre, oparte na szacunku i zrozumieniu relacje w rodzinie, zaoszczędzimy wielu cierpień kolejnym pokoleniom.

Warto na koniec też zwracać większą uwagę na to, jak ukształtowana jest zachodnia kultura. Pomimo dynamicznego przeciwdziałania przemocy od kilkudziesięciu lat, wciąż dostarcza się nam przekazu o nierówności płci, skuteczności agresywnych rozwiązań, o tym, że nie zawsze warto reagować. Im więcej będziemy mieli świadomości na co dzień, tym więcej możemy zmienić, w końcu każdy z nas ma wpływ na kształt współczesnego społeczeństwa.

To się da przejść

Jeżeli Tobie zdarza się stosować przemoc wobec bliskich, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoją postawę. Niektórych ran nie da się już zagoić, ale na pewno można nie zadawać kolejnych. Jeżeli czujesz, że coś jest nie w porządku z Twoim zachowaniem, albo bliscy dają Ci to do zrozumienia, porządnie się nad tym zastanów. Jeżeli trudno Ci zrozumieć, dlaczego tak działasz, i nie wiesz, jak to zmienić, nie obawiaj się szukać pomocy ekspertów. W wielu miejscach i ośrodkach pracuje coraz więcej specjalistów zajmujących się przemocą, także wielu psychoterapeutów jest gotowych udzielać takiego wsparcia.

Po kilku miesiącach zajęć grupowych Andrzej zdecydował się kontynuować pracę nad sobą w terapii indywidualnej. „Z jednej strony przepełnia mnie wstyd i poczucie winy, ale z drugiej cieszę się, że tu przyszedłem – mówi poruszony. –  Chcę coś ze sobą zrobić i nie powtórzyć historii mojego ojca. Wcześniej po prostu o tym nie myślałem, a teraz widzę już zmianę, choć wiem, że to dopiero początek. Mam też szczęście, bo ogarnąłem się w ostatnim momencie i bliscy też dali mi szansę…”.

https://zwierciadlo.pl/psychologia/112010,1,osoby-stosujace-przemoc-kim-sa-dlaczego-nie-potrafia-zapanowac-nad-emocjami.read, dostęp dnia 18.11.2021.

INFORMACJA- BANK ŻYWNOŚCI

3 września 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że otrzymał partię produktów żywnościowych z Banku Żywności z Krakowa w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym Podprogram 2020. Żywność była wydawana w dniach od 27 sierpnia 2021 do 03 września 2021 w godzinach pracy Ośrodka.

Artykuły spożywcze w formie paczek żywnościowych otrzymało 371 osób.

 

Ogółem wydano: 8 539,84 kg.

Otrzymane produkty to:

– groszek z marchewka,

– koncentrat pomidorowy,

– buraczki wiórki,

– powidła śliwkowe,

– mus jabłkowy,

– fasolka po bretońsku,

– makaron jajeczny (świderki),

– kasza jęczmienna,

– herbatniki maślane,

– kawa zbożowa rozpuszczalna,

– mleko,

– szynka drobiowa,

– filet z makreli w oleju,

– cukier biały,

– miód nektarowy wielokwiatowy,

– olej rzepakowy,

– szynka wieprzowa mielona.

 

 

Wietrzychowice dn.: 03.09.2021 r.