ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA”

30 grudnia 2021

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.

Termin najbliższej rekrutacji: 10.01.2022-14.01.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.

Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808

Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

WZNOWIENIE KURSOWANIA PROMU

30 grudnia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 29.12.2021 r.  wznawia kursowanie przepraw promowych na następujących drogach: 

 1. Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice
 2. Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów w miejscowości Otfinów

POJAZD TYPU QUAD ZA 60 100 ZŁ PRZEKAZANY DLA OSP JADOWNIKI MOKRE

30 grudnia 2021

Gmina Wietrzychowice otrzymała pomoc finansową na zapewnianie gotowości bojowej jednostki OSP Jadowniki Mokre.

Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000 zł. Wkład własny Gminy Wietrzychowice wyniósł 30 100 zł.

Zakupiony, fabrycznie nowy, Quad poszerzy możliwości niesienia pomocy poszkodowanym przez jednostkę OSP Jadowniki Mokre.

Uroczyste przekazanie Pojazdu typu Quad nastąpiło 28 grudnia 2021 roku w Jadownikach Mokrych w obecności Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha, Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka, Przewodniczącego Rady Gminy Wietrzychowice Pana Piotra Moskala, Sołtysa Jadownik Mokrych Pani Urszuli Kogut, Prezesa OSP Jadowniki Mokre Pana Macieja Mądrzyka oraz strażaków z jednostki OSP Jadowniki Mokre.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”

 

Sportowcy odznaczeni przez Wojewodę Małopolskiego

29 grudnia 2021

Dzisiaj odbyło się wyjątkowe spotkanie, na którym Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita wręczył 5 działaczom klubów sportowych z terenu naszej gminy Brązowe Odznaki Zasługi dla Sportu.

Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Sportu jako wyróżnienie dla działaczy sportowych za ich pracę oraz zaangażowanie w rozwój sportu.

W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Moskal.

Wyróżnionymi sportowcami są:

 1. Pan Stanisław Nowak
 2. Pan Stanisław Magiera
 3. Pan Krzysztof Dudek
 4. Pan Andrzej Pudełko
 5. Pan Paweł Janik

Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom  tego wyjątkowego wyróżnienia.

Ciężka praca, której czasem nie widać zawsze zostaje doceniona.

„Tylko Ci, którzy ryzykują pójście za daleko dowiedzą się, jak daleko można dojść” – T.S. Eliot