WAŻNA INFORMACJA: W DNIU 31.12.2021 R. KASA URZĘDU CZYNNA KRÓCEJ

28 grudnia 2021

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2021 roku (tj. piątek) kasa Urząd Gminy Wietrzychowice będzie czynna do godziny 10:30.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 30 i 31 grudnia 2021 roku w kasie nie będą przyjmowane płatności bezgotówkowe- płatność tylko gotówką!

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH GRUPACH WSPARCIA W POIK W WOJNICZU

28 grudnia 2021

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

 1. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo” – grupa rozpoczęła się 30 listopada i jest w trakcie trwania, najbliższe spotkanie planowane jest na 11 stycznia. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich
  i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach,
  a także praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem.
 2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu – grupa skierowana do osób mających trudności w życiu codziennym. Nieustanne napięcie, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a czasami przemoc w rodzinie to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się osoby.
 3. Grupa wsparcia dla osób starszych – grupa wsparcia skierowana jest do osób
  w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu tarnowskiego. Celem grupy jest integracja osób starszych, udzielanie wzajemnego wsparcia, wymiana doświadczeń, ale też pogłębienie wiedzy i samoświadomości oraz wzmacnianie kompetencji osobistych.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 11-15 lat.

 Obecnie prowadzony jest nabór do grupy socjoterapeutycznej, przewidywane rozpoczęcie zajęć planuje się na miesiąc luty 2022.

Można zgłaszać się do udziału w wymienionych wyżej grupach oraz zapisywać na indywidualne terapię: terapia małżeńską, terapię rodziną oraz terapię par – celem terapii jest poprawa jakości komunikacji w związku, znalezienie źródła konfliktu, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu przypomina
o możliwości  skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz możliwość udziału w mediacjach.

Zapraszamy również na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie aktualizujemy naszą działalność.

Wcześniejsze zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 512 259 253, 14 650 13 92

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2022

27 grudnia 2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –

Zielony Pierścień Tarnowa

 działające na terenie gmin:

Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 32 989,00 EUR.

 

Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 131 956 zł

 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 10 do 24 stycznia 2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów  w dniach od 10  do 21 stycznia 2022 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 24 stycznia 2022 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-walking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.

Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking
i szlaków konnych.

 

Wskaźnik produktu:

Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i wytyczonych szlaków: 9 km,

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1.

 

Warunki udzielania wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku danych).
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
 4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

 • 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • 8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
  do uzyskania  w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz –  po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny – do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Tarnów, ul. Dąbrowskiego 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
  wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na nośniku danych).
 2. Szczegółowy opis operacji.

Wykaz dokumentów dodatkowych:

 1. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
  w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 790 205 244 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się na naszej stronie internetowej www.lgdzpt.pl

 

Opublikowano w dniu: 23.12.2021 r.

PROŚBA DOTYCZĄCA REAGOWANIA NA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z CELOWYM NISZCZENIEM INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

27 grudnia 2021

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie świadomego uszkadzania infrastruktury telekomunikacyjnej, poprzez przecinanie bądź zrywanie przewodów, czy też niszczenie urządzeń telekomunikacyjnych na prośbę firmy telekomunikacyjnej ZICOM INFRASTRUKTURA  Sp. z o.o. działającej na terenie gminy Wietrzychowice prosimy wszystkich mieszkańców o wzmożoną uwagę oraz reagowanie  na wyżej wymienione zachowania.

O wszelkich potencjalnych zagrożeniach można poinformować jednostkę Policji lub służby techniczne, dzwoniąc pod numer: 14 65 05 100 lub pisząc na adres e-mail: kontakt@zicom.pl.

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

27 grudnia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 27.12.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przepraw promowych na następujących drogach:

 1. Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice
 2. Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów w miejscowości Otfinów

Przerwa w kursowaniu przepraw promowych spowodowana jest płynącą krą (śryż) na rzece Dunajec.

 

INFORMACJA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W RZESZOWIE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NOCLEGOWĄ O OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH

23 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

 

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.