INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert  w dniu 4 marca 2019 godz. 9.15 dot.  zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446,748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania : „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.