Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własności Gminy Wietrzychowice w 2022 roku”.

Informacja w załączeniu: