NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Wójt Gminy Wietrzychowice

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż kosiarki spalinowej Green GTM 560S

Nazwa sprzedającego:

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

NIP: 9930652629, REGON: 851660980

tel. 14 6418045

Dane dotyczące przedmiotu przetargu:

Kosiarka spalinowa Green GTM 560S (uszkodzona, wyeksploatowana)

Data nabycia 08.04.2008 r.

Cena wywoławcza – 20,00 zł.

Kosiarkę będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice w godz. 8-14

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin.

Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielania szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu jest Pan Pochroń Ryszard tel. 14 6418045 w. 24

Wadium nie wymagane.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (termin przeprowadzenia przetargu)

  1. Zainteresowani oferenci proszeni są o składanie ofert pisemnych, według załączonego formularza ofertowego.
  2. Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, pok. Nr 10, w terminie do dnia 20 października 2017 r. do godz. 900.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice w dniu 20 października 2017 roku o godz. 915.
  4. Otwarcie ofert jest jawne.
  5. Uwaga – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego.

Więcej informacji w załączeniu: