Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  2 złożona prze P.P.H.U „TRANS-ART” Artur Trytko , Bobrowniki Wielkie , ul. Bobrowska 33 33-131 Łęg Tarnowski

-cena:  521 685,01 zł brutto

-okres gwarancji:  84  miesiące

Do pobrania: