OGŁOSZENIE – ROZEZNANIE RYNKU

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice”.


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Tel. 14 6418045, faks. 14 641845

e-mail: izp@wietrzychowice.pl

arch.wietrzychowice.pl

Do niniejszego postępowania nie maja zastosowania przepisy  i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z póz. zm.)zwana dalej ustawą zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice w branżach:

  1. Budowlanej
  2. Elektrycznej
  3. Sanitarnej

Poniżej do pobrania szczegółowa treść przedmiotowego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami: