Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz Oferty:

2. Umowa (.pdf)

3. Wykaz osób: