OGŁOSZENIE

Informacja na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) oraz w związku z Zarządzeniem nr 97.2020 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Wietrzychowice i wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Wietrzychowicach informujemy, iż ograniczenia związane z możliwością bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wietrzychowice zostały przedłużone do 27 grudnia 2020 r.

WIZYTY W URZĘDZIE:

1.Urząd nie obsługuje bezpośrednio interesantów z wyłączeniem sytuacji pilnych dotyczących spraw:

a) obsługi Dziennika Podawczego,

b) rejestracji stanu cywilnego,

c) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

d) ewidencji działalności gospodarczej,

e) świadczenia usług komunalnych.

f) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

g) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283, 284, 322, 471 i 1378),

h) decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

i) zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminne Wietrzychowice (w tym zamówień publicznych, zapytań ofertowych),

2.Kasa Urzędu Gminy Wietrzychowice jest czynna i można opłacać w niej należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej. Zalecanym sposobem płatności jest płatność bezgotówkowa (karta płatnicza, kredytowa, telefon). Zachęcamy również do opłacania należności online, na wskazane niżej rachunki bankowe:

  

Podatki, opłaty, czynsz dzierżawny, opłata skarbowa na rachunek

59 85890006 0130 0000 0097 0006

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa)

12 8589 0006 0130 0380 0097 0142

3.Inne sprawy, poza wymienionym w pkt 1 i 2 realizowane będą przez Urząd Gminy Wietrzychowice w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

4.Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, korespondenci tradycyjnej, telefonicznej lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Główny adres e-mailowy Urzędu: gmina@wietrzychowice.pl

Nr telefonu do Urzędu: 14 641 80 45

Adres skrzynki ePUAP Urzędu: UG_W-ce

5.Bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbywać się powinno przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak: noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłanianiu ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem urzędu a interesantem.

6.Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice umieszczona jest skrzynka podawcza, do której można składać wypełniony wniosek lub podanie.

7.Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi przy wejściu do budynku

 

Jesteśmy dla Was – dla Państwa wygody i bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ mgr Tomasz Banek

 

DO POBRANIA: