Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 K Szczurowa – Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w istniejącym pasie drogowym na działce nr 748 w m. Miechowice Wielkie.