PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ CHODNIKA W SIKORZYCACH ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ OBOK BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W DEMBLINIE

1 października 2021

W dniu 30. 09.2021 r. została podpisana umowa na zadanie pn. ” Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce 141 w miejscowości Sikorzyce gmina Wietrzychowice” oraz na zadanie pn.: “Utwardzenie placu na działce nr 564 w m. Demblin, Gmina Wietrzychowice”.

Wykonawcą wyżej wymienionych inwestycji jest Zespół Usługowy Krzysztof Krupa, 32- 822 Strzelce Wielkie 44.

Droga wewnętrzna zbudowana z kostki przy budynku wielofunkcyjnym w Demblnie w kwocie: 26 694,58 zł

Chodnik przy drodze powiatowej w Sikorzycach o długości około 274 m. w kwocie: 379 086,47 zł

 

Dotacja w wysokości 250 000 zł dla Gminy Wietrzychowice na remont dróg

21 maja 2021

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, dotację w wysokości 250 000 zł dla Gminy Wietrzychowice na remont dróg dojazdowych zadeklarowanych w złożonym przez Gminę wniosku. W ramach przyznanych środków planowane jest wyremontowanie czterech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez wykorytowanie, wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 20 cm i warstwa górna o grubości 15 cm. Pobocza szerokości 50 cm obustronnie wyrównane zostaną gruntem rodzimym.

Zakończono remont dróg Na Cypel w Miejscowości Nowopole oraz drogi “od Krakowskiej” w miejscowości Wietrzychowice

17 sierpnia 2020

Zakończyły się prace remontowe na drogach gminnych w ramach dofinansowania środkami województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Przyznane dofinansowanie w kwocie 77 053,00 złotych pozwoliło na wyremontowanie trzech odcinków dróg gminnych. W miejscowości Wietrzychowice na drodze „Od Krakowskiej” działka nr 393/3, 394/5, 395/5 o długości 108 m została położona nawierzchnia asfaltowa i zrobione pobocza z kruszywa łamanego. Natomiast w miejscowości Nowopole wyremontowane zostały dwa odcinki dróg tj. część drogi „Do Skrzyni” działka nr 123 o długości 150 m i odcinek drogi „Na Kępki” działka nr 102 o długości 610 m, na których  położone zostały nawierzchnie z kruszywa łamanego i wykonane pobocza ziemne. Zrealizowany remont w miejscowości Nowopole ułatwi nie tylko dojazd rolnikom do pól uprawnych, ale umożliwi także dostęp do jednej z atrakcji Gminy Wietrzychowice miejsca gdzie Dunajec wpada do Wisły tzw. „Cypel”. Miejsce to otrzymało wyróżnienie w Konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski” w kategorii Unikatowa Atrakcja Turystyczna 2019. Całkowity koszt wykonania w/w zadań to 193 933,76 zł.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

9 marca 2020

Nazwa zamówienia: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice- 2020.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIECHOWICACH MAŁYCH

18 listopada 2019

W ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowana jest inwestycja przebudowy chodnika w Miechowicach Małych.
W ramach tego samego zadania w 2020 r. zostanie wyremontowana droga w Miechowicach Małych na długości remontowanego chodnika.

Remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114

14 października 2019

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 możliwy był remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła 83 000,00 zł.

Na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, uzupełniono ubytki, wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Na tak przygotowaną nawierzchnię ułożona została warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm. Długość wyremontowanej drogi to 600 mb. Wzdłuż całej jezdni asfaltowej zostały wykonane pobocza z kruszywa łamanego.