NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

13 października 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż kosiarki spalinowej Green GTM 560S

Nazwa sprzedającego:

Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

NIP: 9930652629, REGON: 851660980

tel. 14 6418045

(więcej…)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

17 sierpnia 2017

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  2 złożona prze P.P.H.U „TRANS-ART” Artur Trytko , Bobrowniki Wielkie , ul. Bobrowska 33 33-131 Łęg Tarnowski

-cena:  521 685,01 zł brutto

-okres gwarancji:  84  miesiące

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

17 sierpnia 2017

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  1 złożona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową  ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów

-cena:  742.376,68zł brutto

-okres gwarancji: 84  miesiące

Do pobrania:

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

7 sierpnia 2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt.; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”.

(więcej…)

Informacja o otwarciu ofert

7 sierpnia 2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pt.; „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”.

(więcej…)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

14 lipca 2017

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE 

Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19

tel./fax: (14) 6418045

e-mail: gmina@wietrzychowice.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

 Przebudowa  drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.775 w m.  Jadowniki Mokre Gmina Wietrzychowice

(więcej…)