Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” – DEMBLIN 96, 33-270 WIETRZYCHOWICE, e-mail: demblinianki@gmail.com – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie”.


Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót, projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych /w załączeniu/.


Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z załącznikami: